Sách điện tử do Thư viện KHTH Tp. HCM bổ sung hàng năm nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của bạn đọc. Hiện nay, bạn đọc thư viện sẽ được đọc sách điện tử với các chủ đề: Văn học; Tốt đời đẹp đạo; Giáo trình; Ngoại ngữ, Sức khỏe và Cuộc sống; Lịch sử truyền thống – chính trị; Văn hóa xã hội; Kinh tế, …. 

Bạn đọc cần truy cập vào website của thư viện: 

https://thuvientphcm.gov.vn/gioi-thieu/huong_dan/huong-dan-cac-co-so-du-lieu-toan-van-tai-thu-vien-khoa-hoc-tong-hop