Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh được tập hợp, xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm mục đích tập hợp đầy đủ các đầu sách hiện tại của Nhà xuất bản Tổng hợp, Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ, Nhà xuất bản Trẻ với nội dung phù hợp với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.