Sữa AND Đường

kết quả Sữa Đường, Đường Sữa

 

 


Sữa OR Đường

kết quả Sữa, Đường, Sữa Đường


Sữa NOT Đường

kết quả Sữa


Kết hợp ORAND để tìm kiếm hiệu quả hơn

 

(Đường AND Chanh) OR (Đường AND Sữa)

 

 


Mặc định giữa các từ là thuật toán kết hợp AND nên có thể bỏ AND mà kết quả vẫn không thay đổi

 

Bạn có biết không?

 

Ký tự đại diện

Sử dụng một ký tự đơn: sử dụng dấu hỏi "?"

VD, tìm kiếm "text" hay "test" sử dụng: te?t

Sử dụng * (biểu tượng dấu hoa thị) sẽ cho phép bạn tìm kiếm bất kỳ độ lệch nào của từ khóa của bạn

Ví dụ: Economi* sẽ tìm kết quả cho Economic, Economics, Economie, Economicus, Economy...

 

Dấu ngoặc kép

Sử dụng ”….” sẽ cho phép bạn chỉ tìm kiếm những từ hoặc cụm từ thực tế đó.

Ví dụ: "Kinh tế vi mô"

 

Tìm kiếm phạm vi

So khớp với các trường của tài liệu ở giữa nhỏ hơn và lớn hơn với giới hạn được chỉ định,
dùng dấu []

Có thể bao gồm hay loại trừ các giới hạn lớn hơn và nhỏ hơn, dùng dấu {}

Việc sắp xếp được thực hiện theo thứ tự từ điển.

VD: py:[2020 TO 2021]

 

Tìm mờ

Tìm kiếm mờ dựa trên thuật toán khoảng cách, để thực hiện tìm kiếm mờ, hãy sử dụng dấu ngã, "~", ở cuối một cụm từ đơn.

Ví dụ: Hồ Đc~ Lộc 

 

Tìm vùng lân cận

Tìm kiếm các từ nằm trong một khoảng cách cụ thể, trường hợp này rất hữu ích khi bạn không nhớ hết cụm từ ở giữa (do chỉ nhớ từ đầu tiên và từ cuối), thường áp dụng vào tìm tên sách, nhưng vẫn muốn đảm bảo trật tự thuật ngữ muốn tìm. Để thực hiện tìm kiếm vùng lân cận, sử dụng dấu ngã, "~", ở cuối cụm từ.

VD: "nguyên" và "mô"

ở giữa cách nhau tối đa 10 từ trong một tên sách, bạn sử dụng tìm kiếm:

ti:"nguyên mô"~10


Regular Expression (Regex)- Biểu thức chính quy

Truy vấn regex cung cấp cho bạn nhiều sức mạnh tra cứu hơn. Chỉ cần đặt các dấu gạch chéo về phía trước (/)

Ví dụ: 

ti:/p[ea]n/  

tên sách có từ pen hoặc pan hoặc pean đều xuất hiện

link:/w{3}..*.com/link:/.*doabooks.*/py:/200[5-9]/

Kết quả các liên kết www.*.com hoặc có chứa từ khóa doabooks hoặc năm xuất bản 2005-2009 đều xuất hiện


-------------------------------------------------------------


Các trường tìm kiếm của thư viện HUTECH

Nhập tên trường theo sau bằng dấu hai chấm ":" và sau đó tìm kiếm.TRƯỜNG BỘ SƯU TẬP
RecordIdid: Tham khảo1
Titleti: Đồ án TN ĐH-CĐ2
Authorau:, aus: Khoa học ứng dụng3
RecordGroupIDgrid: Tài liệu truy cập mở4
PublishPlacepp: Nghiên cứu khoa học5
Publisherps: Sách giáo trình6
PublishYearpy: Báo-Tạp chí7
ISBNnb: Metadata8
ISNNns: Sách tra cứu9
Deweyddc: Luận văn Thạc sĩ10
Subjectsu: Luận án Tiến sĩ11
Ngôn ngữla: Đồ án môn học12
Ngày nhậpyr: Lịch sử, Địa lý13
Sách tặnggi: Tâm lý, Logic14
Liên kếtlink: Xã hội, kinh tế, luật15
Ngành họcmj: Ngôn ngữ16
File (pdf, chm…)filetype: Khoa học tự nhiên17
   Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa18
   Văn học19
   Công nghệ thông tin20
   Media21

 Nhập tên trường theo sau dấu ":" Creative Commons License
Tìm kiếm và kết hợp thuật toán BOOLEAN by https://hutechlibrary.blogspot.com/2021/09/tim-kiem-va-ket-hop-thuat-toan-boolean.html is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.